صادرات شرکت دانش بنیان پارسیان طب زمان به بیش از ده کشور جهان

ELISA FULLY AUTOMATED

Learn more

ELISA

Model: Python 

 دستگاه الایزا تمام اتوماتیک